Translate

Six sigma คือ

Six sigma คือ
 
 
 วันนี้จะกล่าวถึงบทความ six sigma ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้ Minitab  อยู่พอสมควรครับ เพราะระบบ six sigma เป็นหัวใจสำคัญของระบบสถิติที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกครับ เพราะฉนั้นแล้วเราควรรู้จักครับว่า six sigma คืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร


ซิกส์ซิกม่า(six sigma) คือ
ระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตทีจะยอมให้มีของเสียในระบบการผลิตได้เพียง 3.4 ชิ้น ต่อการผลิตสินค้าทั้งหมด 1ล้านชิ้น และนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพของระบบกการผลิตได้อีกด้วย โดย ซิกส์ซิกมา(six sigma)  นั้นมาจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านสถิติมาใช้ โดยสมุมติให้ปรากฎการที่เกิดขึ้นในระบบเป็นการแจกแจงปกติ (normal distribution) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการกะจายเป็นรูประฆังคว่ำ โดยค่าเฉลี่ยที่จุดกึ่งกลางของการกระจายตัว นั้นก็คือค่าทีต้องการ ส่วนค่าซิกมา(sigma) คือ หนึ่งช่วงของความเบียงเบนมาตรฐานที่วัดจากจุดกึ่งกลางดังกล่าว 

จากที่เห็นในรูปจะมีขอบเขตการยอมรับได้อยู่สองส่วนคือ ขอบเขตจำกัดบน(Upper specific limitation)หรือมีชื่อย่อเรียกว่า  ''USL'' และมีขอบเขตจำกัดล่างคือ  (Lower specific Limitation) หรือมีชื่อย่อเรียกว่า  ''LSL'' ซึ่งในค่านิยามของ ซิกส์ซิกมา( six sigma) จะกล่าวไว้ว่า ถ้าขอบเขตบนและล่างอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเป็น 3 ซิกมาก็จะเรียกว่าระดับ 3 ซิกมา (3 sigma level)แต่ถ้ามีระยะห่างเป็นระยะ 4 ซิกมา ก็จะเรียกว่าระดับ4ซิกมา (4 Sigma level) ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละ ระดับจะแบ่งค่าได้ตามตารางด้านล่างนี้ โดยจะสัมพันธ์ กับ รูปกราฟ ด้านบน
  ตาราง นิยาม Sigma level 
 ในตารางข้างต้น คำว่า DPMO หมายถึง จำนวนของเสียต่อการปัฎิบัติการล้านครั้ง (Defects per million Opportunities)

ตาราง ที่ยอมรับให้ใช้ในมาตรฐานระดับของ 6 ซิกมา 
     ตารางนี้จะกล่าวถึงตารางที่นำไปใช้จริงในมาตรฐานของ 6 sigma โดยตารางนี้ถูกทำขึ้นจากการทดลองจริงของ โมโตโรล่า กล่าวคือ จากการทดลองในห้องปัฎิบัติการหรือการทดลองภาคสนาม จะทำให้ค่าเฉลี่ยที่คงตัว แต่เมื่อเวลาผ่านไป ค่าเฉลี่ยที่เคยวัดได้จะเกิดการแกว่งตัว เนื่องจากการเสื่อมสภาพตามการเวลา ทำให้ข้อมูลที่วัดได้ผิดเพี้ยนไป โดยที่ค่าที่ได้จากการทดลองนี้ เรียกว่า ''ระยะสั้น''(Short term) แต่ค่าที่แกว่งตัวในภายหลังนี้ เรียกว่า ''ระยะยาว'' (Long term) 

 โดย โมโตโรล่า ได้แนะนำไว้ว่า ค่าที่แกว่งตัวนี้จะอยู่ในช่วงของ 1.5 ซิกมา แต่ว่าค่าที่ได้มานี้ได้มาจาก ประสบการณ์ของโมโตโรล่าเอง ซึ่งก็ได้มีการพิสูจน์ในเชิงคณิตศาสตร์แล้ว โดยดาววิส โบท ในภายหลังว่า ค่า 1.5 นี้ สมเหตุสมผล ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นค่าตามตารางด้านล่างนี้ และค่านี้คือค่าที่ยอมรับให้ใช้ในมาตรฐานของ 6 sigma.

การนำไปใช้
  Six sigma เป็นหลักการที่ถูกประยกต์มาจากวิชาสถิติ ซึ่งแท้จริงแล้วได้มีการพัฒนามาแล้วกว่า 7 ทศวรรษ และเราสามมารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆได้ เช่นที่นิยมมากทีสุดคือ DMAIC และ DMADV  หรือในกการคำนวนหรือสร้างกราฟ อาจจะต้องใช้ Minitab เข้ามาช่วยก็จะทำให้ง่ายขึ้นใ

ที่มา: http://th.wikipedia.org/
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 ความคิดเห็น

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2011 Minitab Knowledge.com ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0